Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WimWood B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Algemeen

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht bij consumenten

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Producteigenschappen en maten hout

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Aanvaarding, reclameren en garantie

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Monteren door WimWood B.V.

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Koper: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van WimWood.nl
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: WimWood B.V.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

WimWood B.V. ( hierna te noemen WimWood )

Telefoonnummer: 085 – 0606353

email: info@wimwood.nl

KvK-nummer: 86230557

Btw-identificatienummer: NL863903009B01

Artikel 3 – Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WimWood en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. 
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien WimWood een offerte uitbrengt, heeft de offerte een beperkte geldigheidsduur van 2 weken.
 2. De offerte is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Bij het aanbod zal een standaard bouwtekening/montage handleiding worden versterkt. In het geval van persoonlijke maatvoering zal ook de standaard bouwtekening/montage handleiding worden verstrekt. Als koper een maatwerk tekening wil ontvangen is dit mogelijk tegen kostprijs van de maatwerk bouwtekening/montage handleiding.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • De standaard bouwtekening/montage handleiding

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment wanneer de koper een bestelling heeft afgerond en zodra de koper een orderbevestiging heeft gehad.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij consumenten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 2. De koper ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daar van terug. Dit bedrag zal binnen 14 dagen na herroeping worden terugbetaald. Voorwaarde is wel dat het product reeds is terug ontvangen en is beoordeeld door WimWood
 3. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die dit stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument ( bouwpakket / bouwpakket compleet )
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen via een email aan info@wimwood.nl. 
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van het retourneerden voor rekening van de koper. WimWood hoeft geen rembourszendingen te accepteren.
 2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 3. De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Producteigenschappen en maten hout

 1. Het door WimWood geleverde hout is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormden, verkleuren of uitzetten. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout verkleurd zijn en/of niet geheel recht. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3, dit betekend dat een levensduur van 10 tot 15 jaar gehaald kan worden. Hierop kan geen garantie worden gegeven
 2. Op het hout kunnen zwarte vegen/vlekken zitten vanwege het houttransport. Zwarte vlekken/vegen gelden niet als een tekortkoming.
 3. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten en kleuren gelden niet als tekortkomingen
 4. Eventueel getoonde voorbeelden, modellen of klanten foto’s dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoorten en kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
 5. Afwijkingen in het hout in breedte, hoogte en ligt maten tot 1cm worden door WimWood als standaard afwijking beschouwt.
 6. Voor zover niet beschreven, bepalen normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Voor leveringen breng WimWood bezorgkosten in rekening, deze zijn afhankelijk van de afstand en grootte/omvang van de bestelling.
 2. Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de koper aan WimWood kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal WimWood zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 
 5. Het aangekochte product kan worden geleverd in meerdere leveringen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij WimWood tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf door koper aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 7. Indien koper niet aanwezigheid is op het moment van levering, worden de aangekochte producten gelost op risico voor de koper, op of nabij het overeengekomen afleveradres.
 8. Met inachtneming van bovenstaande Artikel 10, lid 6, geld dat bij het niet uit kunnen leveren van glazen schuifwanden, hiervoor extra bezorgkosten zullen worden gerekend.
 9. Koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie dan wel instructies met betrekking tot het bereiken van het afleveradres.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten na levering berust bij de koper. 
 11. WimWood is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, extra montage kosten, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie bij vertraagde levering dan wel een herstel levering.
 12. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor schade ten gevolge van gebreken in door derden geleverde producten.
 13. Levering op de Waddeneiland is mogelijk, hiervoor worden op aanvraag transportkosten berekend.
 14. Bij levering van glazen schuifwanden dient koper te tekenen voor een onbeschadigde ontvangst. Zodra koper dit tekent is dit formulier leidend.

Artikel 10 – Aanvaarding, reclameren en garantie 

 1. De koper dient de producten bij aflevering te controleren. Hierbij dient koper na te gaan of de juiste producten zijn geleverd en het geleverde in overeenstemming is met de bijgeleverde pakbon.
 2. Indien niet binnen 48 uur na levering eventuele manco’s worden gemeld aan info@wimwood.nl, worden de afgeleverde hoeveelheden, als op de pakbon, vrachtbrief of dergelijk document, als juist erkend.
 3. Afwijkingen van het geleverde hout, betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak op vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien redelijkerwijs onmogelijk, tot restitutie van de betreffende aankoopsom.
 5. Indien de reclame door WimWood gegrond wordt bevonden, zal WimWood aan koper hetzij een billijke schadevergoeding voldoen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van het geleverde product, hetzij de producten geheel of gedeeltelijk vervangen, waarbij de overeengekomen te vervangen producten dienden te worden teruggezonden. Tot verdere schadevergoeding is WimWood niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 6. Koper zal nimmer een beroep kunnen doen op garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolge van onjuiste montage, oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WimWood, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht in het ontwerp.
 7. Garantie op glazen schuifwanden is 10 jaar.
 8. De garantie op glazen schuifwanden is niet van toepassing op: normale slijtage, wanneer spiritus gebruikt is de glas wanden schoon te maken, ondeskundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door derden, ondeugdelijke plaatsing of montage, wanneer zonder schriftelijke toestemming van WimWood wijzigingen zijn aangebracht of omstandigheden waar WimWood geen invloed op heeft zoals weersomstandigheden, natuuronheil, oorlog of andersoortige ramp.
 9. WimWood is gecertificeerd door Trusted Shops en zodoende voorzien van kopersbescherming. Deze kopersbescherming wordt voor €9,90 per jaar – betaling aan Trusted Shops – uitgebreid tot ‘PLUS’ met een dekking van €20.000,-. Deze kopersbescherming dekt: 1) niet geleverde producten. 2) geen geld terug storten bij retourneringen 3) Faillissement van WimWood. Deze extra dekking kan worden afgesloten na het afrekenen, tot 3 dagen na aankoop. Deze (PLUS) kopersbescherming geld 30 dagen, maar is te verlengen naar 60, 90 of zelfs 120 dagen. Binnen deze termijn moet het probleem of geschil kenbaar worden gemaakt bij Trusted Shops. Garantie en aansprakelijkheidsgevallen zijn uitdrukkelijk niet gedekt door de kopersbescherming.
 10. Douglashout is een natuurproduct en blijft altijd werken (uitzetten en krimpen). Het is dan ook verstandig om het buitenverblijf, terrasoverkapping, pergola of berging altijd te beitsen/olie en daarvoor de instructies op het verfblik op te volgen. Wanneer een WimWood bouwwerk niet of niet voldoende is behandeld kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan. Ramen en deuren dienen dan ook altijd 3 x aan beide zijden behandeld te worden met beits of olie wanneer dit niet het geval is vervalt hierop de garantie.

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling geschiedt via de opties aangeboden op de website. Na ontvangst van uw betaling nemen we uw bestelling in behandeling.
 2. Na interne goedkeuring kunnen consumenten een aanbetaling doen van tenminste 50%. Na ontvangst van de aanbetaling van 50% van het factuurbedrag nemen we uw order in behandeling. Binnen 7 dagen na ontvangst van uw order dient u het restant te betalen.
 3. Indien er een nalevering en/of vervanging van bepaalde onderdelen noodzakelijk is, mag het bedrag voor dat onderdeel worden achtergehouden. WimWood gaat nimmer akkoord met volledige achterhouding van de restant betaling.
 4. Indien de koper met de betaling in gebreke is en WimWood deswege de geleverde zaken terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
 5. Indien u een zakelijk account heeft en op rekening wilt bestellen is dat na interne goedkeuring en onder condities van WimWood mogelijk. De betaling dient dan te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
 6. Indien de koper met de betaling tegenover WimWood in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.
 7. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan WimWood te melden.
 8. In geval van wanbetaling van de koper heeft WimWood behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 9. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door WimWood is ontvangen, is de koper van rechtswege in gebreke en is de koper aan WimWood de alsdan geldende wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd, berekend over het verschuldigde bedrag me ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 15% van de hoofdsom. Indien WimWood kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.

Artikel 12 – Monteren door WimWood B.V.

 1. De loopafstand van de auto van het montage team naar de bouwplaats mag maximaal 50 meter bedragen. Indien deze afstand groter is, dient dit vooraf schriftelijk aangegeven te worden bij de WimWood. De extra tijd die wordt verbruikt tijdens het lopen zal WimWood in rekening brengen.
 2. De bouwplaats dient vanaf de parkeergelegenheid goed bereikbaar te zijn via een normaal te belopen pad/terrein, vrij van obstakels zoals bijvoorbeeld: bruggetjes, struiken/bomen, sloten, heggen, bouw en/of sloopafval e.d. Transport van het hout e.d. via de garage of woonhuis zijn voor rekening en risico van de koper. De koper dient ervoor te zorgen de bouwplaats bereikbaar is via een effen beloopbaar pad/terrein, welke tenminste 120 cm breed is en een vrije hoogte van 250cm heeft.
 3. De bouwplaats dient door de koper op de door hem/haar gewenste hoogte te zijn gebracht, met een zandbed van circa 15cm dikte. Het zandbed dient redelijk waterpas te liggen (max. 1 cm verloop per m1). Tevens dient het zandbed minimaal de afmeting van de bestelde maatvoering te hebben, waarbij het WimWood montage team het advies geeft het zandbed iets groter aan te houden. De hoogte van het zandbed is moet gelijk zijn aan de bovenzijde van bestrating of maaiveld. Indien de huidige ondergrond van de bouwplaats beton, bestrating of grind is, dient dit voor de montagedatum door de koper verwijderd te worden, tenzij schriftelijk vooraf anders is overeengekomen met WimWood.
 4. De bodem waarop gebouwd moet worden dient vrij te zijn van puin, boomstronken of andere materialen die het inslaan van palen bemoeilijken of onmogelijk houden.
 5. Indien er leidingen in de bodem van de montageplaats aanwezig zijn, dient de koper dit vooraf schriftelijk door te geven aan WimWood en tevens dient de koper te zorgen dat op de montagedatum aangegeven is waar de leidingen zich bevinden. Indien geen bericht, dan gaat WimWood er vanuit dat er geen leidingen aanwezig zijn. Alle risico’s met eventuele gevolgen in welke vorm dan ook zijn voor de koper. Desgewenst kan WimWood tegen kostprijs een KLIC melding doen.
 6. De koper dient er rekening mee te houden dat er circa 60cm vrije opbouwruimte nodig is rondom het bestelde product. Tenzij vooraf anders is besproken met WimWood.
 7. Indien de montageplaats op de montagedatum niet gereed is voor montage en er door het montage team eventueel extra handelingen, in welke vorm dan ook, moeten worden verricht, zullen deze in rekening gebracht worden bij de koper. Indien montage onmogelijk blijkt te zijn door nalatigheid van de koper, dan dient het volledige bedrag van het bestelde product, inclusief montagekosten, te worden voldaan aan WimWood.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is buiten Nederland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.